Algemene voorwaarden

 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Bewust leven met Daphne Rose: gevestigd te Zaandijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72507268 handelend onder de naam Bewust leven met Daphne Rose.

1.2. Website: de website van Bewust leven met Daphne Rose, te raadplegen via www.daphnerose.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Bewust leven met Daphne Rose en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Bewust leven met Daphne Rose en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Bewust leven met Daphne Rose zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Bewust leven met Daphne Rose slechts bindend, indien en voor zover deze door Bewust leven met Daphne Rose uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Bewust leven met Daphne Rose afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. De verzendkosten bedragen € 6,10. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bewust leven met Daphne Rose kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Bewust leven met Daphne Rose afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. Bewust leven met Daphne Rose kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Bewust leven met Daphne Rose en het voldoen aan de daarbij door Bewust leven met Daphne Rose gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bewust leven met Daphne Rose onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Bewust leven met Daphne Rose het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. Bewust leven met Daphne Rose kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Bewust leven met Daphne Rose op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Bewust leven met Daphne Rose is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Bewust leven met Daphne Rose daarvan in kennis te stellen, zodat Bewust leven met Daphne Rose gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door Bewust leven met Daphne Rose is ontvangen, stuurt Bewust leven met Daphne Rose de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Bewust leven met Daphne Rose is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 2-10 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Bewust leven met Daphne Rose.

6.4. Indien Bewust leven met Daphne Rose de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. Bewust leven met Daphne Rose raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. Bewust leven met Daphne Rose is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Bewust leven met Daphne Rose binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Bewust leven met Daphne Rose een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Bewust leven met Daphne Rose, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Bewust leven met Daphne Rose kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Bewust leven met Daphne Rose bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Bewust leven met Daphne Rose
Fortuinweg 4
1544 VX, Zaandijk

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Bewust leven met Daphne Rose de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Bewust leven met Daphne Rose aanbiedt het product zelf af te halen, mag Bewust leven met Daphne Rose wachten met terugbetalen tot Bewust leven met Daphne Rose het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.10 Bij aanschaf van een cursus, workshop, retreat of cirkel gaat u een betaal verplichting aan.Mocht de workshop datum onverwacht niet uitkomen, en er staan nog meer dezelfde workshops op de planning, mag u de workshop, in overeenstemming (afhankelijk van beschikbaarheid), kosteloos verplaatsen.

7.11 Mocht de klant onverwacht toch niet mee willen doen met een cursus, workshop, retreat of cirkel, dan mag de klant deze annuleren met de volgende voorwaarden:

  • Klant annuleert minimaal 4 weken voor de afgesproken datum, klant krijgt het gehele bedrag terug min de administratie en service kosten van €40,-
  • Klant annuleert binnen de 4 weken voor de afgesproken datum, klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag retour.

7.12. Wanneer de klant een online workshop wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Bewust leven met Daphne Rose ontvangt de opgestuurde materialen voor de workshop, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele ongeopende verpakkingen retour.
  • Na het beoordelen of dit in orde is, ontvangt u het betaalde bedrag terug min de administratie en service kosten van €40,-

7.13 Het herroepingsrecht op prodcuten en diensten geldt niet voor:

  • Producten en diensten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

 

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan Bewust leven met Daphne Rose volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Bewust leven met Daphne Rose is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

8.3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Bewust leven met Daphne Rose de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

8.4. Bewust leven met Daphne Rose behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

8.5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Bewust leven met Daphne Rose haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Bewust leven met Daphne Rose dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Bewust leven met Daphne Rose te betalen.

8.7. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Bewust leven met Daphne Rose is gewezen op de te late betaling en Bewust leven met Daphne Rose de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Bewust leven met Daphne Rose gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Bewust leven met Daphne Rose kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Bewust leven met Daphne Rose een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. Bewust leven met Daphne Rose staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Bewust leven met Daphne Rose er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Bewust leven met Daphne Rose daarvan in kennis te stellen.

9.4. Indien Bewust leven met Daphne Rose de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Verzekering

10.1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.

Artikel 11. Garantie bij zakelijke aankopen

11.1. Bewust leven met Daphne Rose staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Bewust leven met Daphne Rose er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

11.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 3 dagen na levering Bewust leven met Daphne Rose daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

11.3. Indien Bewust leven met Daphne Rose de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 12. Klachtenprocedure

12.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Bewust leven met Daphne Rose, dan kan hij bij Bewust leven met Daphne Rose telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

12.2. Bewust leven met Daphne Rose geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Bewust leven met Daphne Rose binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

12.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

12.4. De klant dient een door Bewust leven met Daphne Rose verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

12.5. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Bewust leven met Daphne Rose daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Bewust leven met Daphne Rose in staat is hierop adequaat te reageren.

12.6. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

12.7. Mocht restitutie de oplossing zijn, is dit altijd uitsluitend van gemaakte kosten zoals: administratie kosten, niet retourneerbare producten, materialen, goodieboxen, lunch op live dagen, locatie huur, etc.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

13.2. De totale aansprakelijkheid van Bewust leven met Daphne Rose jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

13.3. Aansprakelijkheid van Bewust leven met Daphne Rose jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Bewust leven met Daphne Rose jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bewust leven met Daphne Rose.

13.5. De aansprakelijkheid van Bewust leven met Daphne Rose jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Bewust leven met Daphne Rose onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Bewust leven met Daphne Rose ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bewust leven met Daphne Rose in staat is adequaat te reageren.

13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bewust leven met Daphne Rose meldt.

13.7. In geval van overmacht is Bewust leven met Daphne Rose niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

13.8. De klant vrijwaart Bewust leven met Daphne Rose tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bewust leven met Daphne Rose geleverde producten / diensten.

13.9. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bewust leven met Daphne Rose in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bewust leven met Daphne Rose kan worden toegerekend in een van de wil van Bewust leven met Daphne Rose onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming  van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Bewust leven met Daphne Rose kan worden verlangd.

13.10. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

13.11 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Bewust leven met Daphne Rose 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bewust leven met Daphne Rose er weer aan kan voldoen.

13.12. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

13.13 Bewust leven met Daphne Rose is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14. Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

14.1. De overeenkomst tussen Bewust leven met Daphne Rose en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

14.3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Bewust leven met Daphne Rose schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

15.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Bewust leven met Daphne Rose totdat alle vorderingen die Bewust leven met Daphne Rose op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

15.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.

15.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Bewust leven met Daphne Rose te bewaren.

15.4.Bewust leven met Daphne Rose is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

15.5 Zakelijke Klant zal Bewust leven met Daphne Rose te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Bewust leven met Daphne Rose.

Artikel 16. Vrijwaring

16.1. De klant vrijwaart Bewust leven met Daphne Rose tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bewust leven met Daphne Rose geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 17. Ingebrekestelling

17.1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Bewust leven met Daphne Rose

17.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Bewust leven met Daphne Rose ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 18. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

18.1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

18.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bewust leven met Daphne Rose bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden

19.1. Bewust leven met Daphne Rose is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

19.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

19.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Bewust leven met Daphne Rose zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

19.4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 20. Persoonsgegevens

20.1. Bewust leven met Daphne Rose verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 21. Slotbepalingen

21.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bewust leven met Daphne Rose gevestigd is.

21.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

21.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Bewust leven met Daphne Rose
Fortuinweg 4
1544 VX, Zaandijk

Telefoon: 00316 33 44 111 8
E-mail: info@daphnerose.nl

KvK-nummer: 72507268
Btw-nummer: NL002339380B85

Bewust leven met Daphne Rose

Copyright © 2024Denkfabriek Agency